Halim al Karim, Untitled 1 (from the King’s Harem series)

2008

140 x 70 cm

Photograph, Lambda Print